Strona główna
Analiza finansowa


Pomoc
Kontakt

Analiza finansowa firmy

Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (zależności przyczynowo skutkowe).
Analiza ekonomiczna to:
1) Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie.
2) Dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stosowanie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie.
3) Opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej.

Zadaniem analizy finansowej jest ocena finansowej oceny działalności przedsiębiorstwa i to nie tylko w stosunku do założeń planu czy okresów ubiegłych, lecz takie określenie kierunków przyszłych działań.

Źródłem informacji liczbowych w analizie finansowej są:
- księgowość - przeprowadzana kalkulacja
- sprawozdawczość finansowa i rzeczowa
- poprzednie analizy ekonomiczno - finansowe- plany - dokumentacja
Informacjami poza ewidencyjnymi są protokoły z różnych zebrań w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze sprawozdanie finansowe to:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
- sprawozdanie z działalności jednostki z roku obrotowego (dotyczy spółek kapitałowych i spółdzielczych